دکتر علیرضا نوری قلعه نو

دندانپزشک-عمومی

دکتر علیرضا نوری قلعه نو
 :تحصیلات دندانپزشک عمومی
   :مهارت تمامی خدمات دندانپزشکی
:روزها و ساعات پذیرش
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
    با هماهنگی با هماهنگی با هماهنگی
 :بیمه های طرف قرارداد دارد