دکتر فرزانه بارانی

متخصص اطفال

خانم دکتر بارانی
 :تحصیلات متخصص دندانپزشکی اطفال
  :مهارت تمامی خدمات درمانی و پیشگیرانه دندانپزشکی کودکان
:روزها و ساعات پذیرش
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
10-13
 :بیمه های طرف قرارداد دارد